CMC Group

Algemene voorwaarden consumenten

Alle diensten, aan- en verkopen, leveringen, transport, overeenkomsten van welke aard ook uitgaande van CMC bvba
(“hierna CMC”) aan de consument worden gesloten met toepassing van deze algemene voorwaarden die altijd primeren op de voorwaarden van de klant. Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. Overeenkomsten waarbij het BTW-nummer van de klant wordt afgedrukt op de factuur vallen niet onder de algemene voorwaarden voor consumenten.

1. Offertes, bestellingen en leveringen.

Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de klant een offerte accepteert, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij de acceptatie door de klant hebben bevestigd. Alle aanbiedingen en offertes van CMC, alsmede de door haar verstrekte gegevens, gelden slechts ten titel van inlichtingen binden CMC niet. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en dergelijke meer. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt consument door ons gecontacteerd en heeft deze het recht om op het ogenblik van de kennisgeving van de prijsstijging de overeenkomst te ontbinden zonder aan ons enige vergoeding of kost verschuldigd te zijn. Onze levertermijnen zijn louter indicatief. Wij trachten optimaal om de levertermijnen na te leven maar de overschrijding van levertermijnen kan nooit een reden voor beëindiging of schorsing van de overeenkomst uitmaken. De levering kan in gedeelten gebeuren. Opmerkingen aangaande de levering dienen binnen de drie dagen na levering te worden geformuleerd. Bij gebreke hieraan wordt de klant geacht de werken aanvaard te hebben.

2. Eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte goederen blijven onze eigendom totdat deze volledig betaald zijn door de klant. Indien de eigendomsoverdracht wordt uitgesteld ingevolge niet gehele betaling, zal evenwel het risico wel reeds overgaan bij levering. De eigendomsoverdracht na volledige betaling doet geen afbreuk aan onze mogelijke auteursrechten.

3. Betalingen

Alle betalingen moeten contant bij levering of afhaling geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet betaling van de factuur is er telkens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 40,00 €. CMC zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen. De klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking.

4. Installaties en interventies

De klant zorgt zelf voor installatie behoudens anders overeen gekomen. Bij installatie door ons, dient de klant er voor te zorgen dat alles voor de installatie in gereedheid is gebracht bij de klant en dat alle nodige voorzieningen aanwezig zijn (bijvoorbeeld veilige toegang, veilige aansluitingen, stroom, aanwezigheid van de klant, aanwezigheid van nodige informatie, en dergelijke meer). De installatie wordt in regie gefactureerd tenzij anders overeen gekomen.

5. Ontbinding bij wanprestatie.

Wij kunnen de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen ten laste van de klant ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of enige wijziging aan de juridische toestand van de Klant. Bij grove wanprestatie van de klant, onder meer gebrek aan betaling of het onmogelijk maken van de levering, die niet verholpen wordt binnen de tien dagen na ingebrekestelling hebben wij eveneens het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant. Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten laste van de klant, zal alle desbetreffende schade, onder meer gederfde winsten, geleden verliezen, en dergelijke meer, op de klant worden verhaald. Reeds uitgevoerde werken en reeds bestelde of geleverde materialen dienen volledig te worden betaald. Behoudens ingeval van overmacht, weersomstandigheden, staking, lock out en dergelijke meer, beschikt de klant die consument is bij wanprestatie van onzentwege waaraan niet verholpen wordt binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling, over het wederkerig recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten onzen laste met desgevallende vergoeding van de door de klant geleden schade met een maximum van 10,00 % van de prijs der afgezegde werken.

6. Garanties en aansprakelijkheid.

Voor de verkopen aan consumenten, verwijst CMC naar de toepasselijke wettelijke waarborg

Klik hier om de wet op de garantie te raadplegen.

Verkeerd of ondeugdelijk gebruik, verkeerde behandeling, fenomenen eigen aan de materialen of werken, vorst- of vochtschade, kunnen echter nooit beschouwd worden als een wanprestatie of niet conformiteit en wij dragen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De klant verbindt er zich toe de geleverde materialen en werken te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig hun bestemming en de desbetreffende instructies, met in achtnamen van de veiligheid en integriteit van de materialen of programma’s. Producten met een gebroken display of scherm zijn eveneens uitgesloten van garantie. De verbruiksproducten batterijen, inktpatronen/toners en fusers vallen niet onder deze wettelijke waarborg. Bij adapters is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot herstel in natura. Enkel indien herstel in natura onmogelijk of disproportioneel is, dragen wij een geldelijke aansprakelijkheid en deze is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door onze verzekering. Dit zonder afbreuk te doen aan de rechten van de consument. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schadelijke gevolgen door internetgebruik, hacking, inhoud van websites, beschadiging of verlies van gegevens en dergelijke meer. Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op CMC verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

7. Klachten.

Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de factuurdatum.

8. Intellectuele rechten.

Alle auteursrechten, intellectuele, industriële of andere rechten op werken die wij hebben gecreëerd zijn uitsluitend onze eigendom.

9. Elektronische facturatie.

De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant opgegeven e-mail adres. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan info@cmconline.be.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Bij geschillen is Belgisch recht toepasselijk en zijn uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Alle diensten, aan- en verkopen, leveringen, transport, overeenkomsten van welke aard ook uitgaande van CMC bvba
(“hierna CMC”) aan de klant, niet-consument worden gesloten met toepassing van deze algemene voorwaarden die altijd primeren op de voorwaarden van de klant

1. Offertes, bestellingen en leveringen.

Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de klant een offerte accepteert, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij de acceptatie door de klant hebben bevestigd. Alle aanbiedingen en offertes van CMC, alsmede de door haar verstrekte gegevens, gelden slechts ten titel van inlichtingen en binden CMC niet. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en dergelijke meer. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt klant door ons gecontacteerd en heeft deze het recht om op het ogenblik van de kennisgeving van de prijsstijging de overeenkomst te ontbinden zonder aan ons enige vergoeding of kost verschuldigd te zijn. Onze levertermijnen zijn louter indicatief. Wij trachten optimaal om de levertermijnen na te leven maar de overschrijding van levertermijnen kan nooit een reden voor beëindiging of schorsing van de overeenkomst uitmaken. De levering kan in gedeelten gebeuren. Eventuele vervoers- of verzendingskosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van de klant. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van CMC verlaten. Opmerkingen aangaande de levering dienen binnen de drie dagen na levering te worden geformuleerd. Bij gebreke hieraan wordt de klant geacht de werken aanvaard te hebben.

2. Eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte goederen blijven onze eigendom totdat deze volledig betaald zijn door de klant. Indien de eigendomsoverdracht wordt uitgesteld ingevolge niet gehele betaling, zal evenwel het risico wel reeds overgaan bij levering. De eigendomsoverdracht na volledige betaling doet geen afbreuk aan onze mogelijke auteursrechten.

3. Betalingen

Alle betalingen moeten contant bij levering of afhaling geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is er telkens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 40,00 €. CMC zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren en/of op te schorten, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen. De klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking.

4. Installaties en interventies

De klant zorgt zelf voor installatie behoudens anders overeen gekomen. Bij installatie door ons, dient de klant er voor te zorgen dat alles voor de installatie in gereedheid is gebracht bij de klant en dat alle nodige voorzieningen aanwezig zijn (bijvoorbeeld veilige toegang, veilige aansluitingen, stroom, aanwezigheid van de klant, aanwezigheid van nodige informatie, en dergelijke meer). De installatie wordt in regie gefactureerd tenzij anders overeen gekomen.

5. Ontbinding bij wanprestatie.

Wij kunnen de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen ten laste van de klant ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of enige wijziging aan de juridische toestand van de Klant. Bij grove wanprestatie van de klant, onder meer gebrek aan betaling of het onmogelijk maken van de levering, die niet verholpen wordt binnen de tien dagen na ingebrekestelling hebben wij eveneens het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant. Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten laste van de klant, zal alle desbetreffende schade, onder meer gederfde winsten, geleden verliezen, en dergelijke meer, op de klant worden verhaald. Reeds uitgevoerde werken en reeds bestelde of geleverde materialen dienen volledig te worden betaald. Behoudens ingeval van overmacht, weersomstandigheden, staking, lock out en dergelijke meer, beschikt de klant steeds het recht te hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmacht situatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat CMC in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

6. Garanties en aansprakelijkheid.

Alle producten en werken van CMC zijn gedurende 8 dagen vanaf de levering gewaarborgd tegen zichtbare gebreken en gedurende twee maanden vanaf de levering gewaarborgd tegen verborgen gebreken. Verkeerd of ondeugdelijk gebruik, verkeerde behandeling, fenomenen eigen aan de materialen of werken, vorst- of vochtschade, kunnen echter nooit beschouwd worden als een wanprestatie of niet conformiteit en wij dragen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De klant verbindt er zich toe de geleverde materialen en werken te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig hun bestemming en de desbetreffende instructies, met in achtnamen van de veiligheid en integriteit van de materialen of programma’s. Producten met een gebroken display of scherm zijn eveneens uitgesloten van garantie. De verbruiksproducten batterijen, inktpatronen/toners en fusers vallen niet onder deze wettelijke waarborg. Bij adapters is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing. De aansprakelijkheid van CMC met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van CMC beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van CMC. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten De klant verklaart door CMC volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen CMC terzake. In geen geval zal CMC aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schadelijke gevolgen door internetgebruik, hacking, inhoud van websites, beschadiging of verlies van gegevens en dergelijke meer. Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op CMC verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

7. Klachten.

Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de factuurdatum. Alle producten, werken en diensten worden bij hun levering geacht aanvaard te zijn door de klant.

8. Intellectuele rechten.

Alle auteursrechten, intellectuele, industriële of andere rechten op werken die wij hebben gecreëerd zijn uitsluitend onze eigendom. Alle knowhow, programma’s en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten geleverd door CMC blijven steeds toebehoren aan CMC.

9. Elektronische facturatie.

De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant opgegeven e-mail adres. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan adminb2b@cmconline.be.

10. Verbreking.

Indien de overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door de klant, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan CMC gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs.

11. Software.

CMC is de enige eigenaar van haar systeem- en toepassingssoftware. Deze software mag uitsluitend onder licentie door de klant gebruikt worden voor eigen intern gebruik door de klant zelf, zijn aangestelde of vertegenwoordigers. Het is de klant derhalve strikt verboden deze software op enigerlei wijze hetzij tegen vergoeding, hetzij ten kosteloze titel over te dragen of ter kennis te brengen van derden, er kopieën van te maken, tenzij dat laatste noodzakelijk is om veiligheidsredenen, alsook de software te ontmantelen, te vertalen, aan te passen, reverse engineering toe te passen, te herstellen zonder toelating van CMC of te gebruiken op elke ander wijze anders dan bestemd bij de verkoop. De koper verkrijgt aldus enkel een niet exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de software. Bij niet betaling van de verkoopprijs of ingeval van inbreuk op diens contractuele verplichtingen door de klant, behoudt CMC zich het recht voor de licentie in te trekken onverminderd het recht op schadevergoeding, mits een aangetekende ingebrekestelling. De klant verliest het recht de licentie te gebruiken acht dagen na ontvangst van de aangetekende zending en dient alle kopieën die ze maakte terug te geven. CMC behoudt zich in geval van inbreuk op bovenvermelde verplichting, het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging het contract te verbreken en om alle bijkomende bijstand stop te zetten, onverminderd het recht op schadevergoeding en doorberekening van schadevergoeding geëist door leveranciers of houders van rechten op de industriële eigendommen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Bij geschillen is Belgisch recht toepasselijk en zijn uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.

1. Algemeen

CMC bvba, met maatschappelijke zetel te Turnhoutsebaan 151 - 2480 Dessel en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0463.567.651 (hierna “CMC”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. CMC wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. CMC wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. CMC vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens CMC verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt. CMC nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden Managed Hosting & Cloud Services en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de CMC website(s)/winkel. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. CMC streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer CMC uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst CMC u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. De persoonsgegevens die CMC verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via website(s), winkel, … en die CMC verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten. CMC treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy. Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van CMC producten en diensten. In diehoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door CMC voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van CMC.


4. Doeleinden

CMC verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
  en
 • wanneer CMC daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt CMC persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen: Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen. Als u onze website/winkel bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor CMC's nieuwsbrief, dan heeft CMC in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die CMC in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt CMC alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij CMC, zal CMC u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, en zal CMC ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens. Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden. CMC gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden. Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van CMC. CMC kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan CMC meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder. Om prestaties op te volgen. CMC kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In heel wat gevallen is CMC wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan CMC worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

5. Beveiliging

CMC streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van CMC. CMC draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. CMC's medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. CMC heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt CMC allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers. Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

CMC verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij: Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de CMC groep. CMC geeft persoonsgegevens door aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze Privacy Policy. Dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen CMC en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt CMC onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van cloud-diensten, aanbieders van sitebuilder-diensten, aanbieders van online desktop diensten. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 10.

7. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van CMC, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving. U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. CMC zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van CMC. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt CMC de verwerking van die persoonsgegevens tenzij CMC dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u ons contacteren vanaf een geregistreerd adres of kunnen uw gegevens aangepast worden. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis. U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;
 • Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde
  gronden zijn voor de verwerking door CMC;
 • De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op CMC rust.

CMC zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal CMC eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan. Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door CMC. CMC kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is CMC bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van CMC de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die CMC in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • CMC heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van CMC zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door CMC.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verstrekt werden door uzelf en verwerkt worden via geautomatiseerde procedés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van CMC te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, alsook om CMC te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

8. Bewaartermijnen

CMC bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

9. Wijzigingen

CMC behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:
CMC bvba

Turnhoutsebaan 151 - 2480 Dessel
Tel +32 14 37 33 11
e-mail: info@cmconline.be
www.cmcgroup.be/privacy

E-mail disclaimer

Deze e-mail en eventuele verzonden bestanden kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Deze informatie mag uitsluitend door de bestemmeling van deze e-mail worden gebruikt. De openbaarmaking, reproductie of verspreiding ervan door een andere persoon dan de aangeduide bestemmeling is verboden. Indien je deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, gelieve dan de afzender te verwittigen. Wis of vernietig de informatie zo snel mogelijk.
Bedankt voor je medewerking.
CMC bvba van publiek recht, Turnhoutsebaan 151, B-2480 Dessel, België, BTW BE 0463.567.651