CMC Group

Algemene voorwaarden consumenten

Alle diensten, aan- en verkopen, leveringen, transport, overeenkomsten van welke aard ook uitgaande van CMC bv
(“hierna CMC”) aan de consument worden gesloten met toepassing van deze algemene voorwaarden die altijd primeren op de voorwaarden van de klant. Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. Overeenkomsten waarbij het BTW-nummer van de klant wordt afgedrukt op de factuur vallen niet onder de algemene voorwaarden voor consumenten.

1. Offertes, bestellingen en leveringen.

Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de klant een offerte accepteert, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij de acceptatie door de klant hebben bevestigd. Alle aanbiedingen en offertes van CMC, alsmede de door haar verstrekte gegevens, gelden slechts ten titel van inlichtingen binden CMC niet. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en dergelijke meer. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt consument door ons gecontacteerd en heeft deze het recht om op het ogenblik van de kennisgeving van de prijsstijging de overeenkomst te ontbinden zonder aan ons enige vergoeding of kost verschuldigd te zijn. Onze levertermijnen zijn louter indicatief. Wij trachten optimaal om de levertermijnen na te leven maar de overschrijding van levertermijnen kan nooit een reden voor beëindiging of schorsing van de overeenkomst uitmaken. De levering kan in gedeelten gebeuren. Opmerkingen aangaande de levering dienen binnen de drie dagen na levering te worden geformuleerd. Bij gebreke hieraan wordt de klant geacht de werken aanvaard te hebben.

2. Eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte goederen blijven onze eigendom totdat deze volledig betaald zijn door de klant. Indien de eigendomsoverdracht wordt uitgesteld ingevolge niet gehele betaling, zal evenwel het risico wel reeds overgaan bij levering. De eigendomsoverdracht na volledige betaling doet geen afbreuk aan onze mogelijke auteursrechten.

3. Betalingen

Alle betalingen moeten contant bij levering of afhaling geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet betaling van de factuur is er telkens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 40,00 €. CMC zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen. De klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking.

4. Installaties en interventies

De klant zorgt zelf voor installatie behoudens anders overeen gekomen. Bij installatie door ons, dient de klant er voor te zorgen dat alles voor de installatie in gereedheid is gebracht bij de klant en dat alle nodige voorzieningen aanwezig zijn (bijvoorbeeld veilige toegang, veilige aansluitingen, stroom, aanwezigheid van de klant, aanwezigheid van nodige informatie, en dergelijke meer). De installatie wordt in regie gefactureerd tenzij anders overeen gekomen.

5. Ontbinding bij wanprestatie.

Wij kunnen de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen ten laste van de klant ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of enige wijziging aan de juridische toestand van de Klant. Bij grove wanprestatie van de klant, onder meer gebrek aan betaling of het onmogelijk maken van de levering, die niet verholpen wordt binnen de tien dagen na ingebrekestelling hebben wij eveneens het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant. Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten laste van de klant, zal alle desbetreffende schade, onder meer gederfde winsten, geleden verliezen, en dergelijke meer, op de klant worden verhaald. Reeds uitgevoerde werken en reeds bestelde of geleverde materialen dienen volledig te worden betaald. Behoudens ingeval van overmacht, weersomstandigheden, staking, lock out en dergelijke meer, beschikt de klant die consument is bij wanprestatie van onzentwege waaraan niet verholpen wordt binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling, over het wederkerig recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten onzen laste met desgevallende vergoeding van de door de klant geleden schade met een maximum van 10,00 % van de prijs der afgezegde werken.

6. Garanties en aansprakelijkheid.

Voor de verkopen aan consumenten, verwijst CMC naar de toepasselijke wettelijke waarborg

Klik hier om de wet op de garantie te raadplegen.

Verkeerd of ondeugdelijk gebruik, verkeerde behandeling, fenomenen eigen aan de materialen of werken, vorst- of vochtschade, kunnen echter nooit beschouwd worden als een wanprestatie of niet conformiteit en wij dragen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De klant verbindt er zich toe de geleverde materialen en werken te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig hun bestemming en de desbetreffende instructies, met in achtnamen van de veiligheid en integriteit van de materialen of programma’s. Producten met een gebroken display of scherm zijn eveneens uitgesloten van garantie. De verbruiksproducten batterijen, inktpatronen/toners en fusers vallen niet onder deze wettelijke waarborg. Bij adapters is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot herstel in natura. Enkel indien herstel in natura onmogelijk of disproportioneel is, dragen wij een geldelijke aansprakelijkheid en deze is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door onze verzekering. Dit zonder afbreuk te doen aan de rechten van de consument. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schadelijke gevolgen door internetgebruik, hacking, inhoud van websites, beschadiging of verlies van gegevens en dergelijke meer. Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op CMC verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

7. Klachten.

Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de factuurdatum.

8. Intellectuele rechten.

Alle auteursrechten, intellectuele, industriële of andere rechten op werken die wij hebben gecreëerd zijn uitsluitend onze eigendom.

9. Elektronische facturatie.

De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant opgegeven e-mail adres. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan info@cmconline.be.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Bij geschillen is Belgisch recht toepasselijk en zijn uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Alle diensten, aan- en verkopen, leveringen, transport, overeenkomsten van welke aard ook uitgaande van CMC bv
(“hierna CMC”) aan de klant, niet-consument worden gesloten met toepassing van deze algemene voorwaarden die altijd primeren op de voorwaarden van de klant

1. Offertes, bestellingen en leveringen.

Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de klant een offerte accepteert, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij de acceptatie door de klant hebben bevestigd. Alle aanbiedingen en offertes van CMC, alsmede de door haar verstrekte gegevens, gelden slechts ten titel van inlichtingen en binden CMC niet. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en dergelijke meer. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt klant door ons gecontacteerd en heeft deze het recht om op het ogenblik van de kennisgeving van de prijsstijging de overeenkomst te ontbinden zonder aan ons enige vergoeding of kost verschuldigd te zijn. Onze levertermijnen zijn louter indicatief. Wij trachten optimaal om de levertermijnen na te leven maar de overschrijding van levertermijnen kan nooit een reden voor beëindiging of schorsing van de overeenkomst uitmaken. De levering kan in gedeelten gebeuren. Eventuele vervoers- of verzendingskosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van de klant. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van CMC verlaten. Opmerkingen aangaande de levering dienen binnen de drie dagen na levering te worden geformuleerd. Bij gebreke hieraan wordt de klant geacht de werken aanvaard te hebben.

2. Eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte goederen blijven onze eigendom totdat deze volledig betaald zijn door de klant. Indien de eigendomsoverdracht wordt uitgesteld ingevolge niet gehele betaling, zal evenwel het risico wel reeds overgaan bij levering. De eigendomsoverdracht na volledige betaling doet geen afbreuk aan onze mogelijke auteursrechten.

3. Betalingen

Alle betalingen moeten contant bij levering of afhaling geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is er telkens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 40,00 €. CMC zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren en/of op te schorten, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen. De klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking.

4. Installaties en interventies

De klant zorgt zelf voor installatie behoudens anders overeen gekomen. Bij installatie door ons, dient de klant er voor te zorgen dat alles voor de installatie in gereedheid is gebracht bij de klant en dat alle nodige voorzieningen aanwezig zijn (bijvoorbeeld veilige toegang, veilige aansluitingen, stroom, aanwezigheid van de klant, aanwezigheid van nodige informatie, en dergelijke meer). De installatie wordt in regie gefactureerd tenzij anders overeen gekomen.

5. Ontbinding bij wanprestatie.

Wij kunnen de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen ten laste van de klant ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of enige wijziging aan de juridische toestand van de Klant. Bij grove wanprestatie van de klant, onder meer gebrek aan betaling of het onmogelijk maken van de levering, die niet verholpen wordt binnen de tien dagen na ingebrekestelling hebben wij eveneens het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant. Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten laste van de klant, zal alle desbetreffende schade, onder meer gederfde winsten, geleden verliezen, en dergelijke meer, op de klant worden verhaald. Reeds uitgevoerde werken en reeds bestelde of geleverde materialen dienen volledig te worden betaald. Behoudens ingeval van overmacht, weersomstandigheden, staking, lock out en dergelijke meer, beschikt de klant steeds het recht te hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmacht situatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat CMC in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

6. Afwervingsverbod.

 1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe noch direct noch indirect werknemers of gewezen werknemers van CMC bv of haar dochter- of zustermaatschappijen in dienst te nemen of aan te stellen als consultant. Deze bepaling geldt zowel gedurende de overeenkomst als gedurende een termijn van vierentwintig (24) maanden na afloop van de overeenkomst. De termijn welke in de overeenkomst is voorzien zal hiervoor bepalend zijn.

 2. In geval van inbreuk op deze clausule zal de opdrachtgever aan CMC bv een forfaitaire schadevergoeding betalen die gelijk is aan 12 maanden brutoloon van de werknemer of de ex-werknemer, zoals de laatste is betaald door CMC bv.

7. Garanties en aansprakelijkheid.

Alle producten en werken van CMC zijn gedurende 8 dagen vanaf de levering gewaarborgd tegen zichtbare gebreken en gedurende twee maanden vanaf de levering gewaarborgd tegen verborgen gebreken. Verkeerd of ondeugdelijk gebruik, verkeerde behandeling, fenomenen eigen aan de materialen of werken, vorst- of vochtschade, kunnen echter nooit beschouwd worden als een wanprestatie of niet conformiteit en wij dragen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De klant verbindt er zich toe de geleverde materialen en werken te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig hun bestemming en de desbetreffende instructies, met in achtnamen van de veiligheid en integriteit van de materialen of programma’s. Producten met een gebroken display of scherm zijn eveneens uitgesloten van garantie. De verbruiksproducten batterijen, inktpatronen/toners en fusers vallen niet onder deze wettelijke waarborg. Bij adapters is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing. De aansprakelijkheid van CMC met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van CMC beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van CMC. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten De klant verklaart door CMC volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen CMC terzake. In geen geval zal CMC aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schadelijke gevolgen door internetgebruik, hacking, inhoud van websites, beschadiging of verlies van gegevens en dergelijke meer. Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op CMC verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

8. Klachten.

Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de factuurdatum. Alle producten, werken en diensten worden bij hun levering geacht aanvaard te zijn door de klant.

9. Intellectuele rechten.

Alle auteursrechten, intellectuele, industriële of andere rechten op werken die wij hebben gecreëerd zijn uitsluitend onze eigendom. Alle knowhow, programma’s en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten geleverd door CMC blijven steeds toebehoren aan CMC.

10. Elektronische facturatie.

De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant opgegeven e-mail adres. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan adminb2b@cmconline.be.

11. Verbreking.

Indien de overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door de klant, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan CMC gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs.

12. Software.

CMC is de enige eigenaar van haar systeem- en toepassingssoftware. Deze software mag uitsluitend onder licentie door de klant gebruikt worden voor eigen intern gebruik door de klant zelf, zijn aangestelde of vertegenwoordigers. Het is de klant derhalve strikt verboden deze software op enigerlei wijze hetzij tegen vergoeding, hetzij ten kosteloze titel over te dragen of ter kennis te brengen van derden, er kopieën van te maken, tenzij dat laatste noodzakelijk is om veiligheidsredenen, alsook de software te ontmantelen, te vertalen, aan te passen, reverse engineering toe te passen, te herstellen zonder toelating van CMC of te gebruiken op elke ander wijze anders dan bestemd bij de verkoop. De koper verkrijgt aldus enkel een niet exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de software. Bij niet betaling van de verkoopprijs of ingeval van inbreuk op diens contractuele verplichtingen door de klant, behoudt CMC zich het recht voor de licentie in te trekken onverminderd het recht op schadevergoeding, mits een aangetekende ingebrekestelling. De klant verliest het recht de licentie te gebruiken acht dagen na ontvangst van de aangetekende zending en dient alle kopieën die ze maakte terug te geven. CMC behoudt zich in geval van inbreuk op bovenvermelde verplichting, het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging het contract te verbreken en om alle bijkomende bijstand stop te zetten, onverminderd het recht op schadevergoeding en doorberekening van schadevergoeding geëist door leveranciers of houders van rechten op de industriële eigendommen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Bij geschillen is Belgisch recht toepasselijk en zijn uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.

1. Algemeen

CMC bv, met maatschappelijke zetel te Turnhoutsebaan 151 - 2480 Dessel en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0463.567.651 (hierna “CMC”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. CMC wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. CMC wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. CMC vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens CMC verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt. CMC nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden Managed Hosting & Cloud Services en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de CMC website(s)/winkel. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. CMC streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer CMC uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst CMC u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. De persoonsgegevens die CMC verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via website(s), winkel, … en die CMC verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten. CMC treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy. Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van CMC producten en diensten. In diehoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door CMC voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van CMC.


4. Doeleinden

CMC verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
  en
 • wanneer CMC daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt CMC persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen: Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen. Als u onze website/winkel bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor CMC's nieuwsbrief, dan heeft CMC in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die CMC in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt CMC alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij CMC, zal CMC u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, en zal CMC ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens. Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden. CMC gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden. Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van CMC. CMC kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan CMC meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder. Om prestaties op te volgen. CMC kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In heel wat gevallen is CMC wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan CMC worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

5. Beveiliging

CMC streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van CMC. CMC draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. CMC's medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. CMC heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt CMC allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers. Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

CMC verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij: Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de CMC groep. CMC geeft persoonsgegevens door aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze Privacy Policy. Dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen CMC en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt CMC onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van cloud-diensten, aanbieders van sitebuilder-diensten, aanbieders van online desktop diensten. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 10.

7. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van CMC, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving. U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. CMC zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van CMC. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt CMC de verwerking van die persoonsgegevens tenzij CMC dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u ons contacteren vanaf een geregistreerd adres of kunnen uw gegevens aangepast worden. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis. U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;
 • Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde
  gronden zijn voor de verwerking door CMC;
 • De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op CMC rust.

CMC zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal CMC eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan. Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door CMC. CMC kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is CMC bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van CMC de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die CMC in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • CMC heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van CMC zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door CMC.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verstrekt werden door uzelf en verwerkt worden via geautomatiseerde procedés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van CMC te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, alsook om CMC te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

8. Bewaartermijnen

CMC bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

9. Wijzigingen

CMC behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:
CMC bv

Turnhoutsebaan 151 - 2480 Dessel
Tel +32 14 37 33 11
e-mail: info@cmconline.be
www.cmcgroup.be/privacy

E-mail disclaimer

Deze e-mail en eventuele verzonden bestanden kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Deze informatie mag uitsluitend door de bestemmeling van deze e-mail worden gebruikt. De openbaarmaking, reproductie of verspreiding ervan door een andere persoon dan de aangeduide bestemmeling is verboden. Indien je deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, gelieve dan de afzender te verwittigen. Wis of vernietig de informatie zo snel mogelijk.
Bedankt voor je medewerking.
CMC bv van publiek recht, Turnhoutsebaan 151, B-2480 Dessel, België, BTW BE 0463.567.651

Verhuur van telefooncentrales

Definities

Kantooruren: van maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 17u

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Dit document legt alle rechten en verplichtingen van CMC bv van publiek recht hierna CMC genaamd, en haar klanten vast in het kader van de verhuur van een telefooncentrale (hierna de “telefooncentrale” of “centrale” genoemd) van CMC, die door CMC of haar onderaannemer werd geïnstalleerd, met inbegrip van hun toebehoren, opties en applicaties zoals vermeld op de bestelbon.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant.

1.2. CMC behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

CMC verbindt zich ertoe alle betrokken klanten via elke aangewezen methode van deze wijzigingen op de hoogte te stellen. Deze kennisgeving dient ten minste één (1) maand voor de inwerkingtreding te gebeuren indien het een wijziging van de algemene voorwaarden of een prijswijziging betreft.

De publicatie van een bericht op de website www.CMCgroup.be of een bijlage bij de factuur wordt beschouwd als een aangewezen methode.
1.3. Klanten die niet akkoord gaan met de wijziging van de algemene voorwaarden of prijzen beschikken over een maximumtermijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf de kennisgeving, om het contract te beëindigen overeenkomstig artikel 10.

Artikel 2 - Aansluiting op het openbaar telefoonnetwerk van Proximus

Het openbaar telefoonnet eindigt op het aansluitpunt dat gekenmerkt wordt door een telefoonstopcontact of een aansluitdoos. Alles wat na het aansluitpunt komt behoort niet tot het openbaar netwerk van proximus en valt dus onder de bevoegdheid van de klant.

Artikel 3 - Levering en installatie

3.1. De telefooncentrale wordt geleverd en geïnstalleerd door CMC (of een van zijn gecertifieerde onderaannemer) tegen de tarieven vermeld in de bestelbon.

3.2. De modaliteiten m.b.t. de levering en de plaatsing dienen in het contract vermeld te worden. Bij afwezigheid van specifieke modaliteiten wat betreft de installatiewerken zullen deze zich beperken tot:

a. installatie van de centrale;
b. aansluiting van de centrale op de verdeelkast;
c. plaatsen en aansluiten van de toestellen op de hiervoor voorziene stopcontacten;
d. aansluiting en indienststelling van de bijkomende applicaties, toebehoren en opties vermeld op de bestelbon;
e. configuratie en indienststelling van de centrale en de toestellen;
f. installatie en configuratie van de data applicaties

De interne bekabeling en eventuele installatie van verdeelkast zijn nooit inbegrepen in de installatiewerken en zullen aan de geldende tarieven aan de klant gefactureerd worden.

3.3. CMC is slechts verplicht tot het verrichten van meerwerk waarmee zij vooraf schriftelijk akkoord is gegaan. Elk bijkomend werk of elke latere wijziging door CMC, of haar onderaannemer uitgevoerd, zal tegen het geldend tarief aan de klant worden gefactureerd, vermeerderd, indien nodig, met de verplaatsingskosten. Iedere latere wijziging zal onderworpen zijn aan het regime van verhuur, voor zover dit regime beschikbaar is voor dit onderdeel.

3.4. Alleen CMC of haar onderaannemer is gerechtigd om de installatie en de configuratie van de telefooncentrale uit te voeren.

Dit geldt eveneens voor de rechtstreekse aansluiting in de telefooncentrale van opties, telefoontoestellen, en alle andere randapparatuur.

3.5. Alle installatiewerken worden uitgevoerd tijdens de kantooruren. Indien gewenst kan de klant een prijsopgave krijgen voor een interventie buiten deze kantooruren. De klant waarborgt CMC en/of haar onderaannemer ten alle tijde toegang tot de telefooncentrale.

3.6. De prestaties betreffen enkel en alleen de installatie zoals beschreven op het contract, alles wat niet expliciet vermeld werd is ervan uitgesloten.

3.7. Van zodra de klant de telefooncentrale heeft ontvangen, dient hij na te gaan of die conform is met wat op de bestelbon is beschreven. De klant wordt van rechtswege geacht de telefooncentrale zonder voorbehoud, definitief en onherroepelijk te hebben aanvaard, indien hij er binnen de drie werkdagen volgend op de ontvangst, geen bezwaren heeft tegen ingebracht door middel van een aangetekende brief. Dezelfde termijn, te rekenen vanaf de indienststelling, dient door de klant te worden in acht genomen voor bezwaren in verband met de installatie en de indienststelling van de telefooncentrale door CMC.

3.8. De klant dient erop toe te zien dat de telefooncentrale wordt geïnstalleerd op een plaats die een rationele inrichting, alsook normale installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden mogelijk maakt. CMC of haar onderaannemer mag een andere plaatst vragen indien de voorgestelde ruimte niet geschikt is. De klant neemt de kosten voor zijn rekening van de installatie, op de door CMC aangeduide plaatsen, van de elektrische aansluitingen en/of aardingen die nodig zijn om de telefooncentrale te laten functioneren, en staat in voor het onderhoud ervan. In dit verband dienen de voorschriften van het Belgisch Elektrotechnisch Comité te worden gerespecteerd.

3.9. De klant voorziet de nodige software en de aansluitingen op zijn informaticamaterieel (aanwezigheid van een aansluitingspunt op de LAN van de klant, een vast IP adres,…) voor zover zij nodig zijn voor de werking van de telefooncentrale en zijn applicaties.

Indien blijkt dat een telefooncentrale-applicatie niet naar behoren functioneert mag CMC of haar onderaannemer overgaan tot het formateren van de desbetreffende PC en de herinstallatie met louter het basis operating systeem en de telefooncentrale-applicatie. Indien de klant dit verhindert kan CMC niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet correct functioneren van de telefooncentrale (-applicatie).

3.10. Ingeval van data integratie en applicaties moet de netwerkadministrator aanwezig zijn op het moment van de installatie.
3.11. De klant dient vóór de installatie een back- up van zijn volledige systeem (inclusief elke PC waarop software moet worden geïnstalleerd) te maken en dient alle nodige maatregelen te treffen opdat zijn softwaremateriaal compatibel zou zijn met dat van CMC, inzonderheid wat zijn antivirussystemen betreft.

Artikel 4 - Sluiting, inwerkingtreding en duur van het contract

4.1. De overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur (zijnde het aantal overeengekomen jaren) die in het contract en / of op de factuur wordt vermeld, te rekenen vanaf de datum van de indienststelling van de telefooncentrale. De overeenstemmende huurgelden zijn op de bestelbon vermeld.

4.2. Na de initiële periode (zoals bepaald in art. 4.1) wordt het contract automatisch van jaar tot jaar verlengd, tenzij de ene partij de andere per aangetekende brief ten minste drie (3) maanden voor het aflopen van de termijn zijn voornemen kenbaar maakt om een eind te stellen aan het contract.

4.3. De verhuizing van een telefooncentrale heeft geen enkel gevolg voor de duur van de overeenkomst. Bovendien blijft de klant verplicht om alle kosten die gepaard gaan met de afkoppeling en de indienststelling op de nieuwe locatie te betalen.

4.4. Onverminderd het verzakingsrecht van de consument in het kader van de wet op de handelspraktijken, mag CMC van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, een schadeloosstelling eisen die forfaitair wordt vastgesteld op twintig procent van de prijs van de geannuleerde bestelling indien de klant voor de installatie een bestelling - totaal of gedeeltelijk – annuleert.

Artikel 5 - Onderhoudsprestaties

5.1. De onderhoudsprestaties die het voorwerp uitmaken van het contract bestaan in het stellen van een diagnose, de plaatsbepaling, het lichten van de storing of de vervanging van defecte onderdelen van de telefooncentrale en updates van de software voor zover de storing zich heeft voorgedaan in het kader van een normaal gebruik en de klant als een “goede huisvader” met de telefooncentrale is omgegaan. De updates omvatten niet: de nieuwe versies van de software die bijkomende kenmerken omvatten (bv ondersteuning van een bijkomend protocol) of van nieuwe functionaliteiten.

5.2. De onderhoudsprestaties zijn uitsluitend van toepassing op de telefooncentrale (het materiaal) zoals opgesomd in het contract en omvatten:

 • de centrale eenheid;
 • de toestellen eigen aan de centrale;
 • de applicaties die als telefooncentrale applicaties worden omschreven.

Worden dus niet tot de telefooncentrale gerekend:

 • de draadloze toestellen die niet eigen zijn aan de telefooncentrale;
 • de analoge toestellen;
 • de fax toestellen;
 • de modems tenzij deel uitmakend van een telefooncentrale applicatie;
 • de antwoordapparaten.

5.3. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de onderhoudsprestaties die zijn bedoeld in artikel 5.1.: het preventieve onderhoud alsook de volgende prestaties:

 • het terug in dienst stellen en/of het vernieuwen van defect geraakte uitrustingen door externe oorzaken zoals: trillingen, overmatige vochtigheid, defecten of storingen op het elektriciteitsnetwerk, het telecommunicatienetwerk dat door derden wordt beheerd of andere apparatuur die niet in het contract is opgenomen, chemische dampen, golven en stralingsverschijnselen, verkeerde handelingen, staking, arbeidsconflict, brand en daarmee gepaard gaande risico’s, onweer, bliksemfenomenen, diefstal, overmacht, terreurdaden en aanslagen, waterschade, overstromingen, natuurrampen, storm, hagel, druk van sneeuw of ijs, glasbreuk;
 • de werken met betrekking tot de eventuele vervanging van verbruiksgoederen zoals: papier, inkt, linten, magnetische dragers (tapes, diskettes en andere), optische dragers (schijven, Cd’s en andere), batterijen en accumulatoren;
 • de herstelling of vervanging van losse elementen (snoeren, draden, contactdozen, antennes, enz.) en de levering van reinigingsproducten;
 • de prestaties die op verzoek van de klant moeten worden uitgevoerd buiten de kantooruren;
 • de prestaties met betrekking tot het eerste nazicht en desgevallend het terug in werking stellen ter gelegenheid van de overname van een bestaande telefooncentrale door de klant;
 • de prestaties met betrekking tot het terug in werking stellen van de telefooncentrale na een wijziging van de telefooncentrale door een derde die niet is gemachtigd door CMC;
 • de prestaties met betrekking tot de wijziging of de bijwerking van de telefooncentrale die noodzakelijk zijn gemaakt door een operator van openbare netwerken of een dienstverlenend bedrijf, of de prestaties die zijn voorgeschreven door het BIPT en/of de nationale en/of Europese overheden;
 • de prestaties met betrekking tot de wijziging of de bijwerking van de telefooncentrale naar aanleiding van externe oorzaken, waarvan de fabrikant en/of CMC of haar onderaannemer niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.
 • Elke herconfiguratie op vraag van de klant gedaan 1 maand na de installatie.

5.4. Tenzij anders overeengekomen met de klant, dient CMC of haar onderaannemer met de uitvoering van de onderhoudsprestaties te beginnen ten laatste op het einde van de werkdag volgend op de dag waarop de bevoegde technische dienst van CMC door de klant of zijn gemachtigde van de storing op de hoogte is gesteld. De informatiebladzijden van de gidsen of worden op verzoek van de klant door CMC aan deze laatste meegedeeld. telefoonnummers van die diensten zijn te vinden in de

5.5. CMC dient alles in het werk te stellen opdat de herstellingen en/of de vervanging zo spoedig mogelijk zou worden uitgevoerd. CMC of haar onderaannemer bepalen alleen welke technische middelen zullen worden ingezet voor het verrichten van de onderhoudsprestaties.

5.6. CMC of haar onderaannemer komt tussen tijdens de kantooruren en dit ter plaatse bij de klant (‘on site’) of vanuit de gebouwen van CMC of haar onderaannemer (‘remote’).

5.7. Buiten de kantooruren komt CMC of haar onderaannemer slechts tussen op verzoek, onder de geldende voorwaarden en tarieven. Indien gewenst kan de klant een prijsopgave krijgen voor een interventie buiten de kantooruren.

5.8. De klant waarborgt CMC en/of haar onderaannemer te allen tijde toegang tot de telefooncentrale.

De klant dient CMC en/of haar onderaannemer alle noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen om haar/hem toegang tot alle delen van de telefooncentrale te verschaffen.

5.9. De klant is verantwoordelijk voor het beheer en management van de data applicaties op gebruikers en administrator niveau en dient CMC de nodige info te verstrekken ivm aanpassingen van data applicaties die de oorzaak kunnen zijn van een storing.


5.10. CMC kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar prestaties wanneer die het gevolg zijn van feiten of omstandigheden waarover zij geen controle heeft, die niet te voorzien zijn en die ze niet kon vermijden, zoals onder meer oorlog, oproer, rellen, burgerlijke onrust, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, embargo’s, stakingen of sociale conflicten (inclusief conflicten waarbij haar personeelsleden zijn betrokken), lock-out, overstromingen, langdurige vorst, branden of stormen, contractbreuk door een leverancier, een onderbreking in de bevoorrading bij de leveranciers van CMC.

5.11. Indien de van op afstand interventie niet mogelijk was omwille van de klant, zullen de verplaatsingskosten voor de “on site” interventie gefactureerd worden.

Artikel 6 - Wijziging aan de telefooncentrale

6.1. Elke wijziging aan de telefooncentrale die in het contract is beschreven, dient onderdeel uit te maken van een nieuw contract voor de betreffende wijziging.

6.2. Elke wijziging dient zonder uitzondering verwezenlijkt te worden door CMC of haar onderaannemer.

6.3. Onder “wijziging” van de telefooncentrale wordt verstaan:

 • elke uitbreiding of vermindering van de capaciteit;
 • elke verplaatsing of verhuizing;
 • elke gedeeltelijke vernieuwing of aanpassing, van welke aard dan ook.

6.4. Elke wijziging aan het materiaal van de telefooncentrale zal in hetzelfde regime (huur) gefactureerd worden, voor zover dit regime beschikbaar is voor dit onderdeel.

Artikel 7 - Huurgeld – facturering en betaling

7.1. Het huurgeld heeft enkel betrekking op de prestaties die vermeld zijn in artikel 5.

7.2. Het huurgeld slaat niet op de kosten voor preventief onderhoud, noch op de kosten die verband houden met de in artikel 5.3. vermelde prestaties. Die prestaties zullen afzonderlijk worden aangerekend. Zijn eveneens uitgesloten van het huurgeld: de vergoedingen, taksen en kosten zoals:

 • alle vergoedingen die eventueel verschuldigd zijn aan de operatoren van de openbare netwerken en/of het BIPT of aan elke andere officiële instantie;
 • de vergoedingen die betrekking hebben op het verbruik van elektrische stroom;
 • alle taksen van welke aard ook;
 • de verzendingskosten van materieel dat voor herstelling naar CMC of haar onderaannemer wordt gestuurd
 • de kosten die voortvloeien uit schade of verliezen als gevolg van het transport van (klein) materieel verzonden naar CMC of haar onderaannemer.

7.3. Het huurgeld dient maandelijks of tweemaandelijks (keuze van de klant) en vooraf betaald te worden. Alle bedragen die krachtens het contract verschuldigd zijn, worden aan de klant gefactureerd of aan een door hem aangeduide derde betaler. De aanduiding van een derde betaler ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling indien die derde betaler in gebreke blijft.

7.4. Bij vertraging van betaling door de klant van de verschuldigde bedragen, kan CMC van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de betaling eisen van verwijlintresten die tegen het wettelijk tarief verhoogd met 5% worden berekend, met een minimum van 12%.

7.5. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet betaalt, kan CMC het contract van rechtswege opzeggen. De opzegging gaat slechts in nadat binnen een termijn van vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving, niet wordt ingegaan op de ingebrekestelling die met een aangetekende brief wordt verstuurd.

7.6. CMC behoudt zich het recht voor om het bedrag van het huurgeld elk jaar op 1 januari te herzien. De herziening wordt toegepast tijdens de eerste facturatie van het jaar, op basis van de volgende formule:
Pn = Po (0,8 Sn/So + 0,2)
waarin :
Po = huurgeld bij aanvang Pn = Aangepast huurgeld
So = Salarissen + sociale lasten (loonkosten) waarop het huurgeld voor aansluiting op de interventiedienst is gebaseerd
Sn = Salarissen + sociale lasten (loonkosten) geldig op het ogenblik van de herziening.

Artikel 8 - Eigendomsrecht van CMC

8.1. De telefooncentrale is eigendom van CMC. Hij mag niet worden overgedragen, onderverhuurd, omgevormd, in pand of als waarborg gegeven worden of in welke vorm dan ook aan derden worden uitgeleend door de klant, die er op geen enkele wijze mag over beschikken. CMC blijft titularis van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot eventuele octrooien, tekeningen, modellen, (software en firmware).

8.2. Ingeval van inbeslagneming of van alle andere aanspraken die derden kunnen doen gelden op de telefooncentrale, is de klant verplicht om CMC daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen en aan de beslagleggende partij te laten weten dat de telefooncentrale eigendom is van CMC. In geval van overdracht of inpandgeving van zijn handelszaak dient de klant alle nodige maatregelen te nemen opdat de telefooncentrale geen deel zou uitmaken van de overdracht of de inpandgeving en dient hij er zorg voor te dragen dat de overnemer of de pandhoudende schuldeiser tijdig op de hoogte wordt gesteld van het eigendomsrecht van CMC over de voorgenoemde telefooncentrale.

8.3. Indien de telefooncentrale is opgesteld in een lokaal dat de klant niet toebehoort, dan dient hij de eigenaar op de hoogte te stellen van het eigendomsrecht van CMC. Dat moet gebeuren per aangetekende brief met ontvangstbewijs en voordat de telefooncentrale wordt geïnstalleerd.

8.4. Eventueel kan de standaardversie van de software of firmware van de telefooncentrale worden geleverd waarbij de klant een eenvoudig, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de software of enige andere afzonderlijke bijgeleverde software wordt verleend. De klant erkent uitdrukkelijk dat elke software technische en vertrouwelijke informatie bevat die eigendom zijn van CMC of van zijn leverancier. De klant verbindt er zich toe de software niet te vermenigvuldigen of te kopiëren en het vertrouwelijke karakter ervan te bewaren. Elke bijgeleverde software kan bovendien onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden die bij de levering horen of vermeld zijn in een licentiecontract.

Artikel 9 - Verantwoordelijkheid van de partijen

Verantwoordelijkheid van de klant

9.1. Vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst en gedurende de hele duur ervan is en blijft de klant, in zijn hoedanigheid als bewaarder, aansprakelijk voor alle schade die door de telefooncentrale zou worden veroorzaakt.

9.2. Tijdens diezelfde periode is de klant eveneens aansprakelijk voor elke beschadiging, verlies, diefstal of vernieling van de telefooncentrale, welke ook de oorzaak van de schade is, behalve als deze beschadiging, verlies, diefstal of vernieling te wijten is aan een fout van CMC.

9.3. De klant verbindt zich ertoe zich te houden aan de netiquette en de correcte gedragsregels (“acceptable use policies”) die gelden in de netwerken waartoe hij zich via de telefooncentrale toegang toe verschaft.

9.4. De klant dient de geldende wetgeving na te leven wanneer hij gegevens verstuurt via de telefooncentrale. De verboden gegevens zijn meer bepaald, maar niet uitsluitend, informatie met een onwettig, onjuist, aanstootgevend of lasterlijk karakter, die de openbare orde en/of de goede zeden, evenals het privé-leven van de gebruikers, schendt of aanzet tot rassenhaat of xenofobie.

9.5. De klant dient erover te waken de intellectuele rechten van CMC of van derden, waaronder de auteursrechten, te respecteren en er geen inbreuk op te plegen.

9.6. De klant verbindt zich ertoe af te zien van handelingen van informaticapiraterij of “hacking” tegenover het systeem van CMC of gelijk welk ander systeem.

9.7. De klant verbindt zich ertoe de geheime en vertrouwelijke aard van de identificatiecode (paswoord en gebruikersnaam) te zullen bewaren. Alle gebruik van de identificatie-elementen zal onder verantwoordelijkheid van de klant gebeuren. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is de klant ertoe gehouden CMC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en zijn mededelingen per aangetekend schrijven te bevestigen. De klant wordt slechts van zijn verantwoordelijkheid ontheven op de werkdag volgend op de datum waarop CMC de aangetekende brief ontvangen heeft.

9.8. De klant dient op eigen verantwoordelijkheid regelmatig een back-up van zijn gegevens te nemen.

9.9. De klant is verantwoordelijk voor het vlot kunnen uitvoeren van werkzaamheden en met name creëert hij de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde omstandigheden in zijn onderneming en stelt hij kosteloos geschikt personeel ter beschikking.

9.10. De klant dient in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie en documentatie die hij ter beschikking stelt van CMC, ook indien deze van derden afkomstig is.

Verantwoordelijkheid van CMC

9.11. In het algemeen kan CMC slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of grove fout in haar hoofde of die van haar werknemers. Bovendien, erkent en aanvaardt de klant dat CMC geen verantwoordelijkheid op zich neemt voor immateriële schade alsook voor schade zoals winstderving, inkomensverlies, werkonderbreking, beschadiging of verlies van gegevens. Onverminderd de imperatieve wettelijke bepalingen, zal in alle gevallen waar CMC eventueel aansprakelijk zou worden gesteld, deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot 125.000 EUR. Ingeval van slechte werking of niet-werking van de telefooncentrale, beperkt de verantwoordelijkheid van CMC zich tot de herstelling of de vervanging van de telefooncentrale

9.12. De in het kader van onderhavig contract geleverde prestaties gebeuren zonder garantie voor een ononderbroken werking van de telefooncentrale.

9.13. In geval van aansluiting met een operator of dienstenbedrijf via een interface en/of signalisaties niet conform aan de nationale of Europese normen , is het mogelijk dat de kwaliteit van de verbindingen en/of dienstverlening niet kan gegarandeerd worden. CMC kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele ontoereikende kwaliteit

9.14. CMC verwerpt elke aansprakelijkheid voor om het even welke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks die veroorzaakt werd door de software die geleverd of geïnstalleerd werd bij de telefooncentrale.

9.15. CMC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de mededelingen of de boodschappen, noch voor de integriteit van de gegevens die via haar netwerk worden verstuurd. Ze kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten, noch voor de facturatie ervan, wanneer deze worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk. CMC verstrekt geen waarborgen en is niet aansprakelijk voor de aangeboden diensten of de informatie die via haar netwerk wordt verspreid. CMC is niet aansprakelijk voor de transacties tussen een derde en de klant. Zij is, tenzij anders vermeld, geenszins een partij in het contract dat tussen de derde en de klant wordt gesloten.

Artikel 10 - Opzegging

10.1. Ingeval een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij het contract van rechtswege opzeggen. De opzegging komt er nadat een kennisgeving onbeantwoord is gebleven gedurende een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf de kennisgeving ervan via aangetekende brief.

10.2. Indien de klant het contract wil beëindigen gedurende de initiële periode, of indien CMC zich verplicht ziet het contract te beëindigen binnen de initiële periode doordat de klant zijn verplichtingen niet nakomt, is CMC gemachtigd van rechtswege een schadeloosstelling te eisen wegens voortijdige beëindiging van het contract. Deze schadeloosstelling wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op honderd (100) procent van de vergoedingen die nog verschuldigd zijn tot aan de normale vervaldag van het contract.

Deze schadeloosstelling is niet verschuldigd indien de klant opzegt op grond van artikel 1.2. van deze algemene voorwaarden.

10.3. Het contract wordt van rechtswege beëindigd ingeval de andere partij zich in een toestand van staking van betaling, insolvabiliteit, faillissement of vereffening bevindt.

10.4. Het contract eindigt van rechtswege op het ogenblik van de definitieve buitendienststelling van de telefooncentrale.

10.5. Aan het einde van de overeenkomst, welke ook de reden daarvoor zij, mag de klant de software en de documentatie niet langer gebruiken en dient hij CMC de exemplaren terug te bezorgen die hij in zijn bezit heeft.

Artikel 11 - Teruggave

11.1. De klant wordt geacht de telefooncentrale in zijn oorspronkelijke staat behoudens gewone slijtage aan CMC terug te bezorgen binnen de drie werkdagen volgend op het einde van het contract. Tevens verbindt de klant zich ertoe elk exemplaar van de software te vernietigen die zich buiten de terugbezorgde uitrusting bevindt.

11.2. Indien de teruggave niet binnen deze termijn gebeurt, wordt de restwaarde van het toestel aan de klant gefactureerd. De kosten voor de verwijdering van de telefooncentrale worden door CMC altijd gefactureerd.

11.3. De klant wordt geacht CMC schadeloos te stellen voor elke beschadiging aan de telefooncentrale.

Artikel 12 - Overdracht van het contract

12.1. De klant mag het contract enkel aan een derde overdragen, mits CMC daartoe schriftelijk en vooraf de toestemming heeft gegeven.

12.2. De klant aan wie bij vonnis de toegang tot en/of het verblijf op het adres van de aansluiting van de telefooncentrale wordt ontzegd, verleent aan CMC het recht het contract ambtshalve over te dragen aan de persoon die wettelijk de plaats van de aansluiting betrekt, indien deze laatste daarom vraagt.

12.3. Bij overlijden van de klant blijft het contract lopen jegens de erfopvolging tot het wordt opgezegd of overgedragen aan een erfgenaam, een legataris of iemand die gelijktijdig woont of verblijft op hetzelfde adres als de overleden klant.

12.4. De overdracht is gratis en houdt in dat alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract worden overgedragen aan de overnemer.

Artikel 13 - Klacht bij CMC

Ingeval van moeilijkheden bij de uitvoering van het contract wordt de klant verzocht zich te wenden tot de plaatselijke dienst van CMC.

Artikel 14 - Klacht bij de Ombudsdienst

14.1. De klant kan zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie die volledig onafhankelijk van CMC optreedt en die de klachten van klanten onderzoekt met betrekking tot de activiteiten van CMC.

14.2. Het adres en het telefoonnummer van de Ombudsdienst zijn te vinden in de informatiebladzijden van de gidsen of worden op verzoek van de klant door CMC aan deze laatste meegedeeld.

14.3. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard. Weliswaar kan de klant zich mondeling tot de Ombudsdienst richten om de stand van zaken van zijn klacht te kennen.

14.4. De klachten zijn enkel ontvankelijk indien de klant kan aantonen dat hij eerst bij CMC de nodige stappen heeft ondernomen.

14.5. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie kan weigeren om een klacht te behandelen indien deze laatste betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar vóór het indienen van de klacht hebben voorgedaan.

14.6. Het onderzoek van een klacht eindigt wanneer deze aan een rechtbank wordt voorgelegd.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

15.1. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Turnhoutse rechtbanken.

15.2. De bepalingen van het contract zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Artikel 16 - Bescherming van persoonsgegevens

16.1. ALGEMEEN

16.1.1. De concepten in verband met de bescherming van persoonsgegevens gebruikt in onderhavig Artikel 16, zullen de betekenis hebben die ze hebben gekregen in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.
16.1.2. De Klant verbindt zich ertoe om zich te houden aan (i) de nationale wetten tot tenuitvoerlegging van de Richtlijn betreffende gegevensbescherming (95/46/EC) tot 24 mei 2018 en (ii) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) vanaf 25 mei 2018 en (iii) de nationale wetten tot tenuitvoerlegging van de Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (waarbij de wetgeving waarnaar hierboven onder (i), (ii) en (iii) wordt verwezen collectief als de 'Wetgeving inzake Gegevensbescherming' wordt aangeduid).
16.1.3. CMC zal zich houden aan de Wetgeving inzake Gegevensbescherming wanneer het informatie verwerkt in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in uitvoering van de Overeenkomst (waarnaar wordt verwezen als ‘persoonsgegevens’krachtensdeWetgevinginzake Gegevensbescherming).
16.1.4. De rol van CMC (verwerkingsverantwoordelijke of verwerker) met betrekking tot de persoonsgegevens die verwerkt worden in de context van de uitvoering van de Overeenkomst, met uitzondering van de persoonsgegevens die vermeld worden in artikel 16.2 waarvoor CMC verwerkingsverantwoordelijke is, wordt bepaald in de Bestelbon of in de toepasselijke Contractuele Dienstbeschrijving of in het privacybeleid van CMC dat beschikbaar is op CMC.be/privacy.

16.2.CMC ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

CMC verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot haar Klanten (en eventueel hun medegebruikers en eindgebruikers) zoals identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik dat de Klant maakt van de CMC-producten en -diensten, gegevens over het communicatieverkeer van de Klant, facturatie- en betalingsgegevens en technische gegevens. CMC treedt daarbij op als verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant en de levering van de door de Klant gevraagde diensten;
 • de administratie en het beheer van de relatie met de Klant;
 • klantprofilering en het voeren van informatie- of promotiecampagnes voor de Producten en Diensten aangeboden door de CMC Groep, tenzij de Klant zich hiertegen verzet;
 • verbetering en ontwikkeling van de CMC-diensten en - producten en netwerkinfrastructuur.

De bestanden van CMC kunnen toegankelijk zijn voor derden die werken in naam of voor rekening van CMC. CMC kan klantgegevens delen met Verbonden vennootschappen van de CMC Groep voor het voeren van informatie- of promotiecampagnes voor producten en diensten van de CMC Groep, tenzij de Klant zich daartegen verzet. In de gevallen bij de wet bepaald zal CMC klantgegevens meedelen op vraag van de bevoegde overheidsdiensten. De Klant heeft recht op inzage, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hem betreffen. Voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door CMC, de finaliteiten van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die daarbij berokken zijn, de wijze van dataverzameling, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de manier waarop de Klant zijn rechten kan uitoefenen en zijn privacykeuze kan maken, verwijst CMC naar haar privacybeleid dat beschikbaar is op CMCgroup.be/privacy. De gegevens met betrekking tot Klanten die hun contract met CMC hebben opgezegd, kunnen door de CMC Groep worden gebruikt om hen te informeren over de producten en diensten van de CMC Groep, tenzij de Klant zich daartegen heeft verzet. CMC draagt de Klant, die aanvaardt, hierbij op om de volgende verplichtingen van CMC krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming te vervullen. De Klant zal in het bijzonder:

 • verzekeren dat alle persoonsgegevens correct, volledig en up-to-date zijn;
 • verzekeren dat betrokkenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben er in overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming naar behoren worden over geïnformeerd dat persoonsgegevens die op hen betrekking hebben door CMC worden verwerkt krachtens deze Overeenkomst. Daartoe dient de Klant de betrokkenen te informeren over de het CMC privacybeleid en meer in het bijzonder over de wijze waarop de eindgebruikers hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen;
 • op verzoek van CMC, het bewijs leveren dat de betrokkenen naar behoren werden geïnformeerd in overeenstemming met onderhavig Artikel 16.2.

16.3.1. Indien de Klant (of zijn verwerkingsverantwoordelijken indien de Klant niet zelf de verwerkingsverantwoordelijke is) persoonsgegevens verstrekt aan CMC in verband met zijn gebruik van de Dienst/het Product en aan CMC vraagt om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de Klant (of namens de verwerkingsverantwoordelijken van de Klant) met als enig doel om de Dienst/het Product ter beschikking te stellen van de Klant, treedt de Klant op als verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens en treedt CMC op als verwerker voor deze persoonsgegevens.
16.3.2. De Klant dient ervoor in te staan dat de rechten en verplichtingen van de Partijen krachtens onderhavig Artikel 16 op gepaste wijze weerspiegeld worden naar zijn verwerkingsverantwoordelijken die hij toelaat de Dienst/het Product te gebruiken. De Partijen aanvaarden dat de Klant zal optreden als het enige contactpunt voor CMC, hetzij in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, hetzij namens zijn verwerkingsverantwoordelijken. Alle verwijzingen naar de rechten en verplichtingen van de Klant krachtens onderhavig Artikel 16 omvatten, voor zover van toepassing, de respectieve verwerkingsverantwoordelijken van de Klant. De persoonsgegevens die door de Klant ter beschikking worden gesteld, kunnen betrekking hebben op de volgende types van betrokkenen: zijn eigen klanten, leveranciers, ambtenaren, bedienden, arbeiders, agenten, vertegenwoordigers, consultants of derden. De persoonsgegevens kunnen de volgende gegevenscategorieën
omvatten:

 • Identificatie-informatie, contactgegevens;
 • voorkeuren in verband met direct marketing;
 • facturatiegegevens;
 • gegevens in verband met het gebruik van de Diensten waarop deze Overeenkomst betrekking heeft;
 • gelijk welk ander type gegevens geïdentificeerd in de Overeenkomst.

Wat deze persoonsgegevens betreft, zal de Klant (of zijn verwerkingsverantwoordelijken) de rechten en verplichtingen van een verwerkingsverantwoordelijke hebben zoals beschreven in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.
16.3.3. CMC zal de persoonsgegevens in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Klant verwerken of doorgeven, tenzij CMC de persoonsgegevens krachtens de wetten van de Europese Unie of een van haar Lidstaten anders moet verwerken of doorgeven. Wanneer CMC daartoe verplicht wordt, dient CMC de Klant daarvan vooraf in kennis te stellen, tenzij de wet deze kennisgeving verbiedt om belangrijke redenen van openbaar belang. De Overeenkomst, met inbegrip van onderhavig artikel, vormt de volledige instructie van de Klant aan CMC in dit verband. Bijkomende of alternatieve instructies moeten schriftelijk worden overeengekomen door de Partijen.
16.3.4. CMC zal de persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en ervoor zorgen dat elke natuurlijke persoon die handelt onder zijn gezag en toegang heeft tot de persoonsgegevens (i) zich verbindt tot vertrouwelijkheid of wettelijk verplicht is tot vertrouwelijkheid en (ii) de persoonsgegevens niet verwerkt, behalve op instructies van de Klant, tenzij hij/zij verplicht is de persoonsgegevens anders te verwerken of door te geven krachtens de wetten van de Europese Unie of een van haar Lidstaten.
16.3.5. Ongeacht waar CMC de persoonsgegevens ontvangt of bewaart, dient CMC de technische en organisatorische maatregelen overeengekomen in de Overeenkomst te treffen om een beschermingsniveau te garanderen dat voldoet aan de risico's die de verwerking inhoudt (inzonderheid risico's van onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verspreiding, ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking), rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard van de persoonsgegevens en de potentiële risico's.
16.3.6. Indien CMC een inbreuk in verband met persoonsgegevens detecteert die betrekking heeft op de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, dient CMC de Klant onverwijld in kennis te stellen van de inbreuk. 16.3.7. Op verzoek van de Klant en rekening houdend met zowel de aard van de verwerking als de informatie waarover CMC beschikt, zal CMC de Klant in de mate van het mogelijke redelijke bijstand bieden met
betrekking tot:

 • het gevolg geven aan verzoeken van betrokkenen die hun rechten van betrokkene uitoefenen krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming;
 • het treffen van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de verplichting van de Klant van beveiliging bij de verwerking van persoonsgegevens te vervullen;
 • het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens die een effect hebben op de persoonsgegevens aan de toezichthoudende instantie en aan de betrokkene, naar gelang de situatie; en
 • het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA - Data Protection Impact Assessment) en het raadplegen van de toezichthoudende autoriteit in deze context.

CMC behoudt zich het recht voor om voor deze bijstand een redelijke vergoeding te eisen.
16.3.8. Op verzoek van de Klant zal CMC alle nodige informatie verstrekken om overeenstemming met onderhavig artikel 16.3 te bewijzen, alsook om mee te werken aan redelijke vragen om audits uitgevoerd door de Klant of een andere onafhankelijke auditor gemachtigd door de Klant. Dit moet minstens 60 (zestig) Kalenderdagen vooraf worden aangekondigd, tenzij toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming een spoedigere audit vereist. In geval van een audit zal de Klant instaan voor zijn eigen uitgaven en voor de kosten van de interne resources van CMC die nodig waren om de audit uit te voeren. De audits mogen enkel slaan op dataprivacyaspecten; ze zijn beperkt tot maximaal 3 (drie) Werkdagen en zijn enkel toegestaan tijdens de Werkuren, zonder impact op de activiteiten van CMC. CMC en de Klant komen overeen om het aantal audits zo laag mogelijk te houden, met een maximum van één audit om de twee jaar, tenzij er gegronde redenen voor een vroegere audit zouden zijn of een instantie voor gegevensbescherming dit zou eisen. Er zal worden gebruikgemaakt van certificeringen en bestaande auditrapporten om audits te vermijden. Indien uit een audit zou blijken dat CMC, of een Dienst/Product, niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Overeenkomst en/of de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, is het enige verhaal van de Klant, en de enige verplichting van CMC, dat: (i) de Partijen deze bevinding zullen bespreken en (ii) CMC, op zijn eigen kosten, alle corrigerende maatregelen zal nemen, met inbegrip van tijdelijke alternatieven die het nodig acht om te voldoen aan de bepalingen van deze Overeenkomst en/of de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. CMC mag de Klant corrigerende acties aanrekenen, indien deze nodig zijn wegens wijzigingen van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.
16.3.9. De Klant verleent CMC hierbij een algemene schriftelijke toelating om voor de verwerking van de persoonsgegevens onderaannemers in te schakelen (i) voor zover dat nodig is om zijn contractuele verplichtingen krachtens deze Overeenkomst te vervullen en (ii) zolang CMC verantwoordelijk blijft voor handelingen of nalatigheden van zijn onderaannemers zoals voor zijn eigen handelingen of nalatigheden in dit verband. CMC dient de Klant in kennis te stellen van eventuele geplande toevoegingen of vervangingen van andere verwerkers, om de Klant de mogelijkheid te geven zich tegen dergelijke wijzigingen te verzetten. Indien de Klant een geldige reden tot verzet heeft die verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens, is het mogelijk dat CMC zich niet in een positie bevindt om de Dienst/het Product aan de Klant te blijven leveren. Het zal in dat geval het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen. Ingeval CMC een beroep doet op een andere verwerker krachtens dit Artikel, zal CMC er aan de hand van een schriftelijk contract voor zorgen dat de verplichtingen uiteengezet in onderhavig Artikel 16.3 worden opgelegd aan deze andere verwerker.
16.3.10. CMC heeft het recht om de persoonsgegevens door te geven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte waarvan de Europese Commissie niet erkent dat het een passend niveau van gegevensbescherming heeft, indien CMC (i) gepaste waarborgen voorziet gegeven in overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming of (ii) zich kan beroepen op een afwijking waarin de Wetgeving inzake Gegevensbescherming voorziet om deze doorgifte mogelijk te maken. De Klant dient nu en dan documenten te ondertekenen en handelingen te stellen die CMC redelijkerwijs kan eisen om dergelijke gepaste waarborgen te implementeren.
16.3.11 Op het einde van de Overeenkomst zal CMC de persoonsgegevens wissen (tenzij de wet verdere bewaring van de persoonsgegevens voorschrijft) of, indien gevraagd door de Klant, ze teruggeven aan de Klant of de Klant de mogelijkheid geven om de persoonsgegevens zelf op te halen.
16.3.1.2. Indien een verzoek van de Klant krachtens onderhavig Artikel
16.3 CMC ertoe noopt om bijkomende stappen te nemen naast die waartoe CMC rechtstreeks verplicht wordt door de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, dient de Klant aan CMC de eventuele kosten terug te betalen die dit laatste heeft opgelopen om deze bijkomende stappen te nemen.
16.3.13. Een inbreuk op de Wetgeving inzake Gegevensbescherming door CMC zal enkel een fout van CMC worden geacht indien CMC heeft gehandeld buiten of tegen de wettige instructies van de Klant.

Verkoop van telefooncentrales

Definities

Kantooruren: van maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 17u

Artikel 1 - Algemeen

Dit document legt alle rechten en verplichtingen van CMC bv van publiek recht hierna “CMC” genaamd en haar klanten vast in het kader van de verkoop van een telefooncentrale van CMC (hierna “telefooncentrale” of “centrale” genoemd), met inbegrip van hun applicaties, toebehoren en opties zoals vermeld op de bestelbon. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant.

Artikel 2 - Aansluiting op het openbaar telefoonnetwerk van Proximus

Het openbaar telefoonnet eindigt op het aansluitpunt dat gekenmerkt wordt door een telefoonstopcontact of een aansluitdoos. Alles wat na het aansluitpunt komt behoort niet tot het openbaar netwerk van Proximus en valt dus onder de bevoegdheid van de klant.

Artikel 3 - Levering en installatie

3.1. De telefooncentrale wordt geleverd en geïnstalleerd door CMC (of een van zijn gecertificeerde onderaannemers) tegen de tarieven vermeld in de bestelbon.

3.2. De modaliteiten m.b.t. de levering en de plaatsing dienen in de bestelbon vermeld te worden. Bij afwezigheid van specifieke modaliteiten wat betreft de installatiewerken zullen deze zich beperken tot: a. installatie van de centrale ;
b. aansluiting van de centrale op de verdeelkast;
c. plaatsen en aansluiten van de toestellen op de hiervoor voorziene stopcontacten;
d. aansluiting en indienststelling van de bijkomende applicaties, toebehoren en opties vermeld op de bestelbon
e. configuratie en indienststelling van de centrale en de toestellen; f. installatie en configuratie van de data applicaties.
De interne bekabeling en eventuele installatie van verdeelkast zijn nooit inbegrepen in de installatiewerken en zullen aan de geldende tarieven aan de klant gefactureerd worden.

3.3. CMC is slechts verplicht tot het verrichten van meerwerk waarmee zij vooraf schriftelijk akkoord is gegaan. Elk bijkomend werk of elke latere wijziging door CMC of haar onderaannemer uitgevoerd, zal tegen het geldend tarief aan de klant worden gefactureerd, vermeerderd, indien nodig, met de verplaatsingskosten. Iedere vraag tot wijziging zal onderworpen zijn aan het regime van verkoop.

3.4. Alle installatiewerken worden uitgevoerd tijdens de kantooruren. Indien gewenst kan de klant een prijsopgave krijgen voor een interventie buiten deze kantooruren. De klant waarborgt CMC en/of haar onderaannemer ten alle tijde toegang tot de telefooncentrale.

3.5. De prestaties betreffen enkel en alleen de installatie zoals beschreven op de bestelbon, alles wat niet expliciet vermeld werd, is ervan uitgesloten.

3.6. Van zodra de klant de telefooncentrale heeft ontvangen, dient hij na te gaan of die conform is met wat op de bestelbon is beschreven. De klant wordt van rechtswege geacht de telefooncentrale zonder voorbehoud, definitief en onherroepelijk te hebben aanvaard, indien hij er binnen de drie kalenderdagen volgend op de ontvangst, geen bezwaren heeft tegen ingebracht door middel van een aangetekende brief.
Dezelfde termijn, te rekenen vanaf de indienststelling, dient door de klant te worden in acht genomen voor bezwaren in verband met de installatie en de indienststelling van de telefooncentrale door CMC.

3.7. De klant dient erop toe te zien dat de telefooncentrale wordt geïnstalleerd op een plaats die een rationele inrichting, alsook normale installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden mogelijk maakt. CMC of haar onderaannemer mag een andere plaats vragen indien de voorgestelde ruimte niet geschikt is. De klant neemt de kosten voor zijn rekening van de installatie, op de door CMC aangeduide plaatsen, van de elektrische aansluitingen en/of aardingen die nodig zijn om de telefooncentrale te laten functioneren, en staat in voor het onderhoud ervan. In dit verband dienen de voorschriften van het Belgisch Elektrotechnisch Comité te worden gerespecteerd.

3.8. De klant voorziet de nodige software en de aansluitingen op zijn informaticamaterieel (aanwezigheid van een aansluitingspunt op de LAN van de klant , vast IP adres ,…) voor zover zij nodig zijn voor de werking van de telefooncentrale en zijn applicaties.

3.9. Ingeval van data integratie en applicaties moet de netwerkadministrator aanwezig zijn op het moment van de installatie.

3.10. De klant dient vóór de installatie een back- up van zijn volledige systeem (inclusief elke PC waarop software geïnstalleerd moet worden) te maken en dient alle nodige maatregelen te treffen opdat zijn softwaremateriaal compatibel zou zijn met dat van CMC, inzonderheid wat zijn antivirus systemen betreft.

3.11. Indien bij de installatie blijkt dat een telefooncentrale applicatie niet naar behoren functioneert mag CMC of diens onderaannemer overgaan tot het formateren van de PC en de herinstallatie met louter het basis operating systeem en de telefooncentrale applicatie. Indien de Klant dit verhindert kan CMC niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet correct functioneren van de telefooncentrale (applicatie).

Artikel 4 - Totstandkoming van het verkoopscontract

4.1. Het contract wordt geldig gesloten op de dag dat beide partijen de bestelbon ondertekenen.

4.2. Onverminderd het verzakingsrecht van de consument in het kader van de wet op de handelspraktijken, mag CMC van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, een schadeloosstelling eisen die forfaitair wordt vastgesteld op twintig procent van de prijs van de geannuleerde bestelling indien de klant een bestelling - totaal of gedeeltelijk - annuleert.

4.3. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet op de handelspraktijken, kan de klant de bestelling niet meer annuleren vanaf het ogenblik dat CMC de gehele of gedeeltelijke levering van de telefooncentrale heeft uitgevoerd.

4.4. Op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard, kan CMC eisen dat een voorschot wordt betaald. Dit mag niet hoger zijn dan vijftig procent van het totale bedrag van de bestelling.

Artikel 5 - Waarborg

5.1. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke rechten van de consumenten, zijn de door CMC verkochte telefooncentrales gedekt door een waarborg "materiaal" voor elk materieel gebrek of fabricagefout.

5.2. De waarborg dekt niet:
a) de schade, van welke aard dan ook, waarvan de oorzaak niet vóór de verkoop te situeren is;
b) de schade, storingen en defecten die te wijten zijn aan een fout van de klant, een toevallige beschadiging, een verkeerd gebruik of een slecht onderhoud, het niet- naleven van de instructies van de gebruiksaanwijzing, bliksem, vochtigheid, overspanning, alsook alle gevallen van overmacht.
c) de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stopcontacten, antennes, enz.), de vervanging van de onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten;
d) de verplaatsingskosten en werkuren.

5.3. De waarborg is niet van toepassing:
a) indien de klant de aankoop niet kan aantonen door middel van de factuur, het kasticket of het door CMC ad hoc geleverde certificaat ;
b) indien de klant of een niet door CMC aangeduid persoon de telefooncentrale heeft gewijzigd of hersteld;
c) of indien de fabricagenummers en/of de merken van de telefooncentrale zijn verwijderd of gewijzigd.

5.4. De duur van de waarborg bedraagt één jaar, behoudens andere contractuele bepalingen vermeld in de bestelbon. De termijn neemt een aanvang vanaf de indienststelling. In het geval dat de koper een consument is, wordt de duur van de waarborg verlengd tot twee jaar. Gedurende deze periode zijn de verzendingskosten van materiaal inbegrepen.

5.5. Elk defect dient, zodra het wordt vastgesteld door de klant, gemeld te worden aan de bevoegde technische dienst van CMC. De telefoonnummers van die diensten zijn te vinden in de informatiebladzijden van de gidsen of worden op verzoek van de klant door CMC aan deze laatste meegedeeld. Indien de consument nalaat CMC ten laatste twee (2) maanden na het vaststellen van een gebrek aan overeenstemming op de hoogte brengen van dit gebrek, dan verliest de consument al zijn rechten in het kader van de Wet Consumentenkoop, evenals het recht om een schadevergoeding te eisen.

5.6. CMC verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de herstellingen en/of vervangingen zo spoedig mogelijk uit te voeren. CMC alleen bepaalt welke herstellingen zullen worden uitgevoerd om de telefooncentrale terug naar behoren te laten functioneren. Niettemin heeft de consument het recht om van CMC het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het eindapparaat te verlangen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.

5.7. De interventies van CMC kunnen op verzoek buiten de kantooruren plaatshebben, aan het geldende tarief en onder de geldende voorwaarden. Indien gewenst kan de klant een prijsopgave krijgen voor een interventie buiten de kantooruren.

5.8. Indien de herstelling niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd, kan, in bepaalde gevallen en wanneer de klant erom vraagt, hem tegen betaling en voor de duur van de herstelling een vervangingstoestel ter beschikking worden gesteld.

5.9. De waarborgtermijn die van toepassing is op een herstelde of vervangen telefooncentrale verstrijkt op het ogenblik dat de op de telefooncentrale toepasselijke waarborgtermijn verstrijkt, zonder dat deze evenwel minder dan drie maanden mag bedragen. Voor de consumenten wordt deze termijn vermeerderd met de eventuele periode(s) van herstelling en/of vervanging.

Artikel 6 - Betalingsmodaliteiten

6.1. De betaling dient in principe te worden uitgevoerd in speciën, op het ogenblik van de levering aan de klant, en na aftrek van de eventuele voorafbetalingen.

6.2. Indien er uitstel van betaling wordt toegestaan, dient de betaling te gebeuren op het rekeningnummer, op de manier en binnen de termijn die op de factuur is vermeld.

6.3. Ingeval de factuur niet is betaald op de vervaldag, zullen van rechtswege en mits voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten worden aangerekend, berekend op basis van de wettelijke interestvoet. Bovendien worden de bedragen die niet betaald zijn binnen de vijftien dagen volgend op het versturen van een ingebrekestelling via aangetekende brief, automatisch verhoogd met een forfaitaire contractueel bepaalde vergoeding van vijftien procent met een minimum van 12,39 euro, om de verhoging van de algemene kosten van CMC te compenseren.

Artikel 7 - Eigendoms- en risico-overdracht

7.1. De telefooncentrale blijft eigendom van CMC, tot wanneer de klant al hetgeen heeft voldaan wat hij aan CMC verschuldigd is uit hoofde van dit contract. Tot op dat ogenblik is het de klant verboden de telefooncentrale over te dragen, om te vormen, in pand of als waarborg te geven of in welke vorm dan ook aan derden uit te lenen, of er op enigerlei wijze over te beschikken. In geval van inbeslagneming of van elke andere aanspraak die derden op de rechten inzake de telefooncentrale zouden doen gelden, dient de klant verzet aan te tekenen en CMC daarvan onmiddellijk op te hoogte te stellen, zodat deze laatste haar rechten kan vrijwaren.

7.2. De risico’s worden op de klant overgedragen, zodra de telefooncentrale is geleverd. Vanaf dat ogenblik draagt de klant de risico’s voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of totale vernieling van de telefooncentrale.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid van CMC

8.1. In het algemeen kan CMC slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of grove fout in haar hoofde of die van haar werknemers Bovendien, erkent en aanvaardt de klant dat CMC geen verantwoordelijkheid op zich neemt voor immateriële schade alsook voor schade zoals winstderving, inkomensverlies, werkonderbreking, beschadiging of verlies van gegevens. Onverminderd de imperatieve wettelijke bepalingen, zal in alle gevallen waar CMC eventueel aansprakelijk zou worden gesteld, deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot 125.000 EUR.

8.2. CMC verwerpt elke aansprakelijkheid voor om het even welke schade rechtstreeks of onrechtstreeks die veroorzaakt werd door de software die geleverd of geïnstalleerd werd bij een telefooncentrale.

8.3. CMC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de mededelingen of de boodschappen, noch voor de integriteit van de gegevens die via haar Netwerk worden verstuurd. Ze kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten, noch voor de facturatie ervan, wanneer deze worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar Netwerk. CMC verstrekt geen waarborgen en is niet aansprakelijk voor de aangeboden diensten of de informatie die via haar Netwerk wordt verspreid. CMC is niet aansprakelijk voor de transacties tussen een derde en de Klant. Zij is, tenzij anders vermeld, geenszins een partij in het Contract dat tussen de derde en de Klant wordt gesloten.

8.4. In geval van rechtstreekse of onrechtstreekse aansluiting op een operator of een dienstenbedrijf via interfaces en/of signalisaties, zelfs wanneer zij gestandaardiseerd zijn op nationaal of Europees niveau, is het mogelijk dat de kwaliteit en/of diensten niet kan worden gewaarborgd. CMC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele ontoereikende kwaliteit en/of vermindering van de diensten kwaliteit, en evenmin voor enig financieel verlies of enige winstderving voortvloeiend uit een niet- aangepaste routing.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid van de klant

9.1. De klant verbindt zich ertoe zich te houden aan de netiquette en de correcte gedragsregels (“acceptable use policies”) die gelden in de netwerken waartoe hij zich via de telefooncentrale toegang verschaft.

9.2. De klant dient de geldende wetgeving na te leven wanneer hij gegevens verstuurt via de telefooncentrale. De verboden gegevens zijn meer bepaald, maar niet uitsluitend, informatie met een onwettig, onjuist, aanstootgevend of lasterlijk karakter, die de openbare orde en/of de goede zeden, evenals het privé-leven van de gebruikers, schendt of aanzet tot rassenhaat en xenofobie.

9.3. De klant dient erover te waken de intellectuele rechten van CMC of van derden, waaronder de auteursrechten, te respecteren en er geen inbreuk op te plegen.

9.4. De klant verbindt zich er tevens toe geen ongevraagde berichten of gegevens te versturen.

9.5. De klant verbindt zich ertoe af te zien van handelingen van informaticapiraterij of “hacking” tegenover het systeem van CMC of gelijk welk ander systeem.

9.6. De klant verbindt zich ertoe de geheime en vertrouwelijke aard van de identificatiecode (paswoord en gebruikersnaam) te zullen bewaren. Alle gebruik van de identificatie-elementen zal onder verantwoordelijkheid van de klant gebeuren. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is de klant ertoe gehouden CMC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en zijn mededelingen per aangetekend schrijven te bevestigen. De klant wordt slechts van zijn verantwoordelijkheid ontheven op de werkdag volgend op de datum waarop CMC de aangetekende brief ontvangen heeft.

9.7. De klant dient regelmatig een back-up van zijn gegevens te nemen.

9.8. De klant is verantwoordelijk voor het vlot kunnen uitvoeren van werkzaamheden en hij stelt kosteloos geschikt personeel ter beschikking.

9.9. De Klant dient in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie en documentatie die hij ter beschikking stelt van CMC, ook indien deze van derden afkomstig is.

Artikel 10 - Documenten en software

10.1. CMC kent de klant het niet-exclusief recht toe op het gebruik van de schema's en andere eventuele technische en commerciële documenten met betrekking tot de verkochte telefooncentrale. Deze documenten mogen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij met schriftelijk akkoord van CMC.
10.2. Eventueel kan de standaardversie van de software of firmware van de telefooncentrale worden geleverd waarbij de klant een eenvoudig, niet exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de software of enige andere afzonderlijk bijgeleverde software wordt verleend. De klant erkent uitdrukkelijk dat elke software technische en vertrouwelijke informatie bevat die eigendom zijn van CMC of van zijn leverancier. De klant verbindt zich ertoe de software niet te vermenigvuldigen of te kopiëren en het vertrouwelijk karakter ervan te bewaren. Elke bijgeleverde software kan bovendien onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden die bij de levering horen licentiecontract.

Artikel 11 - Onderhoudscontract

Klanten die bij CMC een installatie hebben gekocht kunnen op elk ogenblik een onderhoudscontractafsluiten. Tenzij een onderhoudscontract gelijktijdig met de aankoop wordt afgesloten, zal de aanvaarding van de aanvraag om een onderhoudscontract afhankelijk zijn van een voorafgaand technisch onderzoek, op kosten van de klant aan de geldende tarieven.

Artikel 12 - Opzegging

12.1. Indien, door een fout van CMC, de voorziene datum voor de levering met meer dan vijftien werkdagen wordt overschreden, kan de klant op eenvoudig verzoek dat aan CMC via aangetekende brief wordt betekend, hetzij de opzegging van het contract vragen, hetzij de betaling van een schadevergoeding die gelijk is aan anderhalf procent van de verkoopprijs van de niet- geleverde telefooncentrale, per volledige week vertraging. De totale schadevergoeding mag in geen geval meer dan twintig (20) procent van deze verkoopprijs bedragen.

12.2. Ingeval de klant te laat is met de betaling van de factuur, stuurt CMC hem via aangetekende brief een ingebrekestelling. Indien de betaling niet gebeurt binnen de vijftien werkdagen volgend op deze ingebrekestelling, kan CMC het contract onmiddellijk en van rechtswege ontbinden, door de klant een aangetekende brief te versturen. Door de ontbinding is de klant verplicht om op zijn kosten de telefooncentrale terug te bezorgen aan CMC. De schadeloosstelling waarop CMC in dit geval recht heeft, mag niet hoger zijn dan twintig (20) procent van de verschuldigde bedragen.

Artikel 13 - Klachten ingediend bij CMC

Ingeval van moeilijkheden in de uitvoering van het contract wordt de klant verzocht zich te wenden tot de plaatselijke dienst van CMC.

Artikel 14 - Klachten ingediend bij de Ombudsdienst

14.1. De klant kan zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie die volledig onafhankelijk van CMC optreedt en die de klachten van klanten onderzoekt met betrekking tot de activiteiten van CMC

14.2. Het adres en het telefoonnummer van de Ombudsdienst zijn te vinden in de informatiebladzijden van de gidsen of worden op verzoek van de klant door CMC aan deze laatste meegedeeld.

14.3. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard. Weliswaar kan de klant zich mondeling tot de Ombudsdienst richten om de stand van zaken van zijn klacht te kennen.

14.6. Het onderzoek van een klacht eindigt wanneer deze aan een rechtbank wordt voorgelegd.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

15.1. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Turnhouste rechtbanken.

15.2. De bepalingen van het contract zijn onderworpen aan het Belgisch recht

Artikel 16 - Bescherming van persoonsgegevens

16.1. ALGEMEEN

16.1.1. De concepten in verband met de bescherming van persoonsgegevens gebruikt in onderhavig Artikel 16, zullen de betekenis hebben die ze hebben gekregen in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

16.1.2. De Klant verbindt zich ertoe om zich te houden aan (i) de nationale wetten tot tenuitvoerlegging van de Richtlijn betreffende gegevensbescherming (95/46/EC) tot 24 mei 2018 en (ii) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) vanaf 25 mei 2018 en (iii) de nationale wetten tot tenuitvoerlegging van de Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (waarbij de wetgeving waarnaar hierboven onder (i), (ii) en (iii) wordt verwezen collectief als de 'Wetgeving inzake Gegevensbescherming' wordt aangeduid).

16.1.3. CMC zal zich houden aan de Wetgeving inzake Gegevensbescherming wanneer het informatie verwerkt in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in uitvoering van de Overeenkomst (waarnaar wordt verwezen als ‘persoonsgegevens’ krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming).

16.1.4. De rol van CMC (verwerkingsverantwoordelijke of verwerker) met betrekking tot de persoonsgegevens die verwerkt worden in de context van de uitvoering van de Overeenkomst, met uitzondering van de persoonsgegevens die vermeld worden in artikel 16.2 waarvoor CMC verwerkingsverantwoordelijke is, wordt bepaald in de Bestelbon of in de toepasselijke Contractuele Dienstbeschrijving of in het privacybeleid van CMC dat beschikbaar is op CMC.be/privacy.

16.2. CMC ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

CMC verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot haar Klanten (en eventueel hun medegebruikers en eindgebruikers) zoals identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik dat de Klant maakt van de CMC-producten en -diensten, gegevens over het communicatieverkeer van de Klant, facturatie- en betalingsgegevens en technische gegevens. CMC treedt daarbij op als verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant en de levering van de door de Klant gevraagde diensten;
 • de administratie en het beheer van de relatie met de Klant
 • klantprofilering en het voeren van informatie- of promotiecampagnes voor de Producten en Diensten aangeboden door de CMC Groep, tenzij de Klant zich hiertegen verzet;
 • verbetering en ontwikkeling van de CMC-diensten en -producten en netwerkinfrastructuur.

De bestanden van CMC kunnen toegankelijk zijn voor derden die werken in naam of voor rekening van CMC. CMC kan klantgegevens delen met Verbonden vennootschappen van de CMC Groep voor het voeren van informatie- of promotiecampagnes voor producten en diensten van de CMC Groep, tenzij de Klant zich daartegen verzet. In de gevallen bij de wet bepaald zal CMC klantgegevens meedelen op vraag van de bevoegde overheidsdiensten. De Klant heeft recht op inzage, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hem betreffen. Voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door CMC, de finaliteiten van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die daarbij berokken zijn, de wijze van dataverzameling, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de manier waarop de Klant zijn rechten kan uitoefenen en zijn privacykeuze kan maken, verwijst CMC naar haar privacybeleid dat beschikbaar is op CMC.be/privacy. De gegevens met betrekking tot Klanten die hun contract met CMC hebben opgezegd, kunnen door de CMC Groep worden gebruikt om hen te informeren over de producten en diensten van de CMC Groep, tenzij de Klant zich daartegen heeft verzet. CMC draagt de Klant, die aanvaardt, hierbij op om de volgende verplichtingen van CMC krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming te vervullen. De Klant zal in het bijzonder:

 • verzekeren dat alle persoonsgegevens correct, volledig en up-to-date zijn;
 • verzekeren dat betrokkenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben er in overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming naar behoren worden over geïnformeerd dat persoonsgegevens die op hen betrekking hebben door CMC worden verwerkt krachtens deze Overeenkomst. Daartoe dient de Klant de betrokkenen te informeren over de het CMC privacybeleid en meer in het bijzonder over de wijze waarop de eindgebruikers hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen;
 • op verzoek van CMC, het bewijs leveren dat de betrokkenen naar behoren werden geïnformeerd in overeenstemming met onderhavig Artikel 16.2.

16.3. CMC ALS VERWERKER

16.3.1. Indien de Klant (of zijn verwerkingsverantwoordelijken indien de Klant niet zelf de verwerkingsverantwoordelijke is) persoonsgegevens verstrekt aan CMC in verband met zijn gebruik van de Dienst/het Product en aan CMC vraagt om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de Klant (of namens de verwerkingsverantwoordelijken van de Klant) met als enig doel om de Dienst/het Product ter beschikking te stellen van de Klant, treedt de Klant op als verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens en treedt CMC op als verwerker voor deze persoonsgegevens.

16.3.2. De Klant dient ervoor in te staan dat de rechten en verplichtingen van de Partijen krachtens onderhavig Artikel 16 op gepaste wijze weerspiegeld worden naar zijn verwerkingsverantwoordelijken die hij toelaat de Dienst/het Product te gebruiken. De Partijen aanvaarden dat de Klant zal optreden als het enige contactpunt voor CMC, hetzij in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, hetzij namens zijn verwerkingsverantwoordelijken. Alle verwijzingen naar de rechten en verplichtingen van de Klant krachtens onderhavig Artikel 16 omvatten, voor zover van toepassing, de respectieve verwerkingsverantwoordelijken van de Klant. De persoonsgegevens die door de Klant ter beschikking worden gesteld, kunnen betrekking hebben op de volgende types van betrokkenen: zijn eigen klanten, leveranciers, ambtenaren, bedienden, arbeiders, agenten, vertegenwoordigers, consultants of derden. De persoonsgegevens kunnen de volgende gegevenscategorieën omvatten:

 • Identificatie-informatie, contactgegevens;
 • voorkeuren in verband met direct marketing;
 • facturatiegegevens;
 • gegevens in verband met het gebruik van de Diensten waarop deze Overeenkomst betrekking heeft;
 • gelijk welk ander type gegevens geïdentificeerd in de Overeenkomst.
Wat deze persoonsgegevens betreft, zal de Klant (of zijn verwerkingsverantwoordelijken) de rechten en verplichtingen van een verwerkingsverantwoordelijke hebben zoals beschreven in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

16.3.3. CMC zal de persoonsgegevens in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Klant verwerken of doorgeven, tenzij CMC de persoonsgegevens krachtens de wetten van de Europese Unie of een van haar Lidstaten anders moet verwerken of doorgeven. Wanneer CMC daartoe verplicht wordt, dient CMC de Klant daarvan vooraf in kennis te stellen, tenzij de wet deze kennisgeving verbiedt om belangrijke redenen van openbaar belang. De Overeenkomst, met inbegrip van onderhavig artikel, vormt de volledige instructie van de Klant aan CMC in dit verband. Bijkomende of alternatieve instructies moeten schriftelijk worden overeengekomen door de Partijen.

16.3.4. CMC zal de persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en ervoor zorgen dat elke natuurlijke persoon die handelt onder zijn gezag en toegang heeft tot de persoonsgegevens (i) zich verbindt tot vertrouwelijkheid of wettelijk verplicht is tot vertrouwelijkheid en (ii) de persoonsgegevens niet verwerkt, behalve op instructies van de Klant, tenzij hij/zij verplicht is de persoonsgegevens anders te verwerken of door te geven krachtens de wetten van de Europese Unie of een van haar Lidstaten.

16.3.5. Ongeacht waar CMC de persoonsgegevens ontvangt of bewaart, dient CMC de technische en organisatorische maatregelen overeengekomen in de Overeenkomst te treffen om een beschermingsniveau te garanderen dat voldoet aan de risico's die de verwerking inhoudt (inzonderheid risico's van onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verspreiding, ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking), rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard van de persoonsgegevens en de potentiële risico's.

16.3.6. Indien CMC een inbreuk in verband met persoonsgegevens detecteert die betrekking heeft op de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, dient CMC de Klant onverwijld in kennis te stellen van de inbreuk.

16.3.7. Op verzoek van de Klant en rekening houdend met zowel de aard van de verwerking als de informatie waarover CMC beschikt, zal CMC de Klant in de mate van het mogelijke redelijke bijstand bieden met betrekking tot:
 • het gevolg geven aan verzoeken van betrokkenen die hun rechten van betrokkene uitoefenen krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming;
 • het treffen van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de verplichting van de Klant van beveiliging bij de verwerking van persoonsgegevens te vervullen;
 • het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens die een effect hebben op de persoonsgegevens aan de toezichthoudende instantie en aan de betrokkene, naar gelang de situatie; en
 • het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA - Data Protection Impact Assessment) en het raadplegen van de toezichthoudende autoriteit in deze context.

CMC behoudt zich het recht voor om voor deze bijstand een redelijke vergoeding te eisen.

16.3.8. Op verzoek van de Klant zal CMC alle nodige informatie verstrekken om overeenstemming met onderhavig artikel 16.3 te bewijzen, alsook om mee te werken aan redelijke vragen om audits uitgevoerd door de Klant of een andere onafhankelijke auditor gemachtigd door de Klant. Dit moet minstens 60 (zestig) Kalenderdagen vooraf worden aangekondigd, tenzij toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming een spoedigere audit vereist. In geval van een audit zal de Klant instaan voor zijn eigen uitgaven en voor de kosten van de interne resources van CMC die nodig waren om de audit uit te voeren. De audits mogen enkel slaan op dataprivacyaspecten; ze zijn beperkt tot maximaal 3 (drie) Werkdagen en zijn enkel toegestaan tijdens de Werkuren, zonder impact op de activiteiten van CMC. CMC en de Klant komen overeen om het aantal audits zo laag mogelijk te houden, met een maximum van één audit om de twee jaar, tenzij er gegronde redenen voor een vroegere audit zouden zijn of een instantie voor gegevensbescherming dit zou eisen. Er zal worden gebruikgemaakt van certificeringen en bestaande auditrapporten om audits te vermijden. Indien uit een audit zou blijken dat CMC, of een Dienst/Product, niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Overeenkomst en/of de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, is het enige verhaal van de Klant, en de enige verplichting van CMC, dat: (i) de Partijen deze bevinding zullen bespreken en (ii) CMC, op zijn eigen kosten, alle corrigerende maatregelen zal nemen, met inbegrip van tijdelijke alternatieven die het nodig acht om te voldoen aan de bepalingen van deze Overeenkomst en/of de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. CMC mag de Klant corrigerende acties aanrekenen, indien deze nodig zijn wegens wijzigingen van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

16.3.9. De Klant verleent CMC hierbij een algemene schriftelijke toelating om voor de verwerking van de persoonsgegevens onderaannemers in te schakelen (i) voor zover dat nodig is om zijn contractuele verplichtingen krachtens deze Overeenkomst te vervullen en (ii) zolang CMC verantwoordelijk blijft voor handelingen of nalatigheden van zijn onderaannemers zoals voor zijn eigen handelingen of nalatigheden in dit verband. CMC dient de Klant in kennis te stellen van eventuele geplande toevoegingen of vervangingen van andere verwerkers, om de Klant de mogelijkheid te geven zich tegen dergelijke wijzigingen te verzetten. Indien de Klant een geldige reden tot verzet heeft die verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens, is het mogelijk dat CMC zich niet in een positie bevindt om de Dienst/het Product aan de Klant te blijven leveren. Het zal in dat geval het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen. Ingeval CMC een beroep doet op een andere verwerker krachtens dit Artikel, zal CMC er aan de hand van een schriftelijk contract voor zorgen dat de verplichtingen uiteengezet in onderhavig Artikel 16.3 worden opgelegd aan deze andere verwerker.

16.3.10. CMC heeft het recht om de persoonsgegevens door te geven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte waarvan de Europese Commissie niet erkent dat het een passend niveau van gegevensbescherming heeft, indien CMC (i) gepaste waarborgen voorziet gegeven in overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming of (ii) zich kan beroepen op een afwijking waarin de Wetgeving inzake Gegevensbescherming voorziet om deze doorgifte mogelijk te maken. De Klant dient nu en dan documenten te ondertekenen en handelingen te stellen die CMC redelijkerwijs kan eisen om dergelijke gepaste waarborgen te implementeren.

16.3.11 Op het einde van de Overeenkomst zal CMC de persoonsgegevens wissen (tenzij de wet verdere bewaring van de persoonsgegevens voorschrijft) of, indien gevraagd door de Klant, ze teruggeven aan de Klant of de Klant de mogelijkheid geven om de persoonsgegevens zelf op te halen.

16.3.1.2. Indien een verzoek van de Klant krachtens onderhavig Artikel

16.3 CMC ertoe noopt om bijkomende stappen te nemen naast die waartoe CMC rechtstreeks verplicht wordt door de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, dient de Klant aan CMC de eventuele kosten terug te betalen die dit laatste heeft opgelopen om deze bijkomende stappen te nemen.

16.3.13. Een inbreuk op de Wetgeving inzake Gegevensbescherming door CMC zal enkel een fout van CMC worden geacht indien CMC heeft gehandeld buiten of tegen de wettige instructies van de Klant.

KMO Portefeuille

Onze diensten en producten worden in eer en geweten en te goeder trouw aan onze klanten geleverd. Het is echter de klant die volledig autonoom beslissingen neemt. In geen geval kunnen wij ten aanzien van de klant aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade (waaronder – zonder daartoe beperkt te zijn – winstderving, verlies van zakelijke opportuniteiten, commerciële verliezen, toename van kosten, teleurgestelde verwachtingen, gemiste subsidies, …). Indien de klant beroep kan doen op enige vorm van subsidiëring (vb. via de KMO-portefeuille, …) is het de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om alle relevante informatie ter beschikking te stellen van CMC. Indien de ter beschikking gestelde informatie onjuist of onvolledig is, of laattijdig aangeleverd wordt, zijn alle gevolgen hiervan voor rekening van de klant. In geen enkel geval kan CMC aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste en/of onvolledige en/of laattijdige informatie, aanvragen of betalingen, noch kan CMC aansprakelijk gesteld worden voor enige verantwoordelijkheid die volgens de toepasselijke wetgeving bij de gesubsidieerde onderneming ligt (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het tijdig indienen van een subsidieaanvraag; het tijdig betalen aan de KMO portefeuille, …). In geen enkel geval ontslaat een vergissing of fout van de klant, deze van zijn verplichtingen jegens CMC. De stopzetting, annulering of afkeuring van een KMO-subsidieaanvraag staat los van de overeenkomst met CMC, dat bij goedkeuring van deze offerte bindend is. Bij stopzetting, annulering of afkeuring loopt de betaling niet via KMO-portefeuille, maar rechtstreeks tussen klant en CMC.